CAD CAM
برامج هندسيه وصناعيه


* AUTODESK MECANICAL DESKTOP 2004
* AUTODESK ELECTRICAL DESKTOP 2004
* AUTODESK AUTOCAD 2004
* AUTODESK AUTOCAD 2005
* AUTODESK AUTOCAD 2000I
* AUTODESK 3D VIZ 4.0
* AUTODESK 3D VIZ 4.2 SP1
* AUTODESK INVENTOR V7 2004
* AUTODESK INVENTOR V8 3CD
* AUTODESK ARCHITECHURAL STUDIO V1.0
* AUTODESK ARCHITECHURAL DESKTOP 2004 2CD
* AUTODESK ARSHİTECHURAL DESKTOP 2005 3CD
* AUTODESK LIGHTSCAPE v3.2
* AUTODESK ACTRIX TECNICAL V2000
* AUTODESK EXPRES TOOLS v8.0
* AUTODESK SERIES 11-12-13
* AUTODESK SURVEY 2004
* AUTODESK RASTER DESING 2004
* AUTODESK ENVISION v8
* AUTODESK REVIT v 5.0
* AUTODESK AOTUSKETCH 7
* AUTODESK MAPGUIDE v6.3
* AUTODESK BUILDING SYSTEM 2004 3CD
* AUTODESK VOLOVIEW v3,0
* ADAPT-ABI v4.05
* ANSYS WORKBENCH v7
* ANSYS EMAX v8
* ANSYS  v8,1
* ANSYS AI ENVIRONMENT v1.0
* ANSYS AI ENVIRONMENT v2,0
* ARTIOSCAD v5.25
* ALLPLAN 17
* ALLPLAN 2003
* ALLPLAN 2004
* ANIMO v5
* AVL SWIFT v3.11 ADVENCED SIMILATOR TECH.
* ADAMS v12 MECHANICAL DYNIMICS 2CD
* ANVIL EXPRESS v4.0
* ARCHICAD 8.0
* ADVANCED DESIGN SYSTEM 2002C/PC
* AEA TECHNOLOGI CFX 4.4
* ALIBRE DESIGN PRO 6.0
* ALIBRE DESIGN PRO v7.0   2CD
* ADINA SYSTEM 8.1
* AEA TECHNOLOGY CFX. v5.6
* ABAQUS v6.3.1
* ARGON 4.2
* ARCON v6.5
* ACT v6 FOR 2004
* AMETHYST CADconvert.2004.v2.01
* AMETHYST.CADwIzz.2004.v2.01c
* ALTERA MAX PLUS II v9.5
* ACTIFY 3DVIEW v4.0
* ADEKO INTELLICAD 2001 R3.3.1
* ADVANCED AIRCRAF ANALSYS AND DESIGN
* AUTOMETRIX PATTERNSMITH V1,0
* AUTOMETRIX PATTERNSMITH V3,7 PLOTTER PILOT V4,3A
* ARCSOFT PHOTOBASE v4,0
* ARCSOFT PHOTOIMPRESSION v5,0
* ARCSOFT PHOTOSTUDIO v5,5
* ACTUATE V7,0 SP1 3CD
* ARCGIS WORKSTATION 3,1 3CD
* ALIAS WAVEFRONT STUDIOTOOLS V.10 2CD
* ALDEC.ACTIVE.HDL.V6.2
* ADVANCE V4.2 FOR ACAD (c) GRAITEC
* ALLPLAN 2004
* ABAQUS V6.4    2CD
* BENTLEY ARCHITECTURE V8.1 RC2
* BADYPAINT 3D R2 v8.206 2CD
* BRODERBUND 3D HOME ARCHITECT PRO v5.0
* BORLAND J BUILDER 9.0 ENTERPRISE
* BORLAND DELPHI 8.0
* BCAD 3,5 WITH JAVA
* BOBCAD V17
* ESRI ARCWIEV GIS 3.3
* EDGE CAM v7.5
* EDS VISWIEV v4
* EDS_FEMAP_V8.3
* EDS.I-DEAS.NX.V11.DOCUMENTATION
* EOVIA AMEPI v7
* ELECTRONIC WORKBENCH MULTISIM v6.1
* ENSIGHT v7.1
* EPLAN v5.40
* ETABS V8,06 NonLiniear
* FE-SAFE v5.0
* FORM3D
* FLOTHERM 4.2 Flomerics
* FELIXCAD 4
* FloorEstimate.Pro.v2.5b
* FEMLAB 3.0 LCS 2
* FORM-Z RADİOZTİY V4.1.0
* LMS TEST.LAB REV 4A
* SURFCAM 2002
* SURFCAM 2003
* SAP2000 v8.08 update8.3.3
* SAP R3 GUİFRONTEND V 4,6C
* SULFER v7
* SAFE V7
* SECTION BUILDER 8.00
* STAGE version 4.2  2CD
* PCAD 2002
* PRIMAVERA EXPDITION v8.5 2CD
* PANTECHNICA PTWORKSHOP V2,0
* PCI_GEOMATICA_V9.0 6CD
* RECURDYN 5,1 WITH SP1
* CIMATRON E 4.2
* CİMATRON ELİT v5.0
* CIMATRON QUİCK NC v4.0
* CIMATRON 13
* CATIA V5R9
* CATIA V5R13
* CHEMCAD v5.22
* CADANCE PSD DESING v15 2CD
* CARLSON SURVEY XML
* CSC STRUCTURAL OFFICE
* CSC TEDDS 7
* CSI_ETABS_NONLINEAR_V8.43_UPDATE
* CSI_SAFE_V7.3.3_UPDATE
* CSI_SAFE_V7.3
* CHIEF ARCHİTECT v9,0F
* CADPIPE 2002 HVAC v7.0 for AutoCAD
* CAMWORKS 2003
* CADKEY 99 AND 21
* CATIA2SOLİDWORKS V2
* CFDRC 2003
* CADdy++ Mechanical Design Basic v6.0
* Cad2Cad_DWG_Express_v6.0
* CALYX POİNT v4.4
* DATA BECKER 3D APARTMENT AND CONDO DESİGNER V:1.0
* DYNAMİC DESIGNER MOTİON
* CADENCE SLILICON PACKAGE BOARD CODESİGN v15.2 3CD
* EZCAM.EZ-Mill.Turn.Pro.v14.1
* MASTERCAM 9.1
* ROBOT MILENNIUM 17
* REALSOFT 3D v4
* REALVIZ STITCHER v3.5
* RENDER STUDIO 3D 2000
* RASTER2VECTOR
* RATER-VECTOR CONVERSION EDITING 2004
* RİSA V4,5
* VERICUT 5.2
* VECTOR XT V9.06
* ORCAD V10
* ONE SPACE DESIGNER 2002 v11
* MALZ KASSNER CAD V5.5E
* MSC SUPERFORM 2002
* MSC SUPERFORM 2004
* MSC VISUALNASTRAN DESKTOP 2004
* MSC WORKING MODEL 2D v5
* MSC DYTRAN 2002
* MSC Dytran 2002r2
* MSC.VISUALNASRAN V5iR9
* MAXSURF V9.52
* MODELSIM SE PLUS V5.6C
* MATHCAD v11
* MIRAI
* MISSLER TOPSOLID 2003 v6.5
* MOLDFLOW v6.0
* MATHEMATICA v5
* MICROSTATION 8.1
* MARK WITH MARK MENTAT v2003
* MASTER5 CNC
* MULTIGEN PARADIGM CREATOR 2.0
* MAPINFO v7.5
* MAPLE 9
* MAYA 6.0 2CD
* MAYA EDUCATİON 14 CD VİDEO
* MICRO IMAGINES v6,8
* MATLAP 6.5 3CD
* MODELVISION PROV3,0
* MODEL AIRCRAFT DESİGNER V1,3D
* MULTIFRAME 2D 7,06 FOR WIN9XNT
* MULTIFRAME 3D 7,06 FOR WIN9XNT
* MULTIFRAME 4D 7,06
* MINITAB.v14.12.WiN2KXP-FUTURiTY
* MINITAB.v14.11-RECOiL
* MULTİCİM v7
* NETOBJECT FUSİON
* NAVISWORKS 3.1
* NUMEKA FINE TURBO V4,11
* NE-NASTRAN V7.1
* NSOFTV531 & FE-FATIGUE R5
* MATHWORKS MATLAB v7.0
* ORACLE V:8,9,10 AND TUTORİAL
* PROCAD 2D DESIGNER V2002
* SUPER ACRONIS
* SABER DESIGNER 2002.2
* STRACON V4,5 B
* SPEEDIKON v6,0,20
* STAAD PRO 2003
* SONNET v8,52
* SOLID THINKINgG v.4.1
* SOLID WORKS 2003 3CD
* SOLIDWORK 2004 3CD
* STAR CD 6,0
* SUM 3D V5
* STATISTIKA 5,5
* SAS 9,0
* STAAD PRO 2004
* EPLAN 5.40
* CHEMOFFICE ULTRA 2004
* CADKEY EX V21
* COSMOS WORK SUITE 2004
* COSMOS DESING
* CAM EXPERT v2.2.0
* CAM 3D SUM v4.0 WINNT
* CADINT PCB v3.15
* CAMIO SUITE V5.22
* CAD PRO 15,5
* CADRA v10.4
* CADDY PLUS ELECTRICAL V1,01
* CADINT PCB v2.12
* CADIPCB.2.12
* CADSTAR PCB Design v2.3.2PADS PowerPCB v1.6
* CSI_ETABS_NL_V8.4.5_UPDATE-LND
* DELCAM POWERSHAPE v5.2
* DELCAM POWERMİLL 5.0
* DELCAM ARTCAM 5,509
* DELCAM COPYCAD V3,1
* DELCAM.COPYCAD.V5.002-CAX
* DESIGSYM 2000
* DP TECHNOLOGY ESPRIT v2003
* DELMIA D5R9
* DRIVE5 MATHEMATICA
* DYNASCAPE v3,02
* DENEBACAD 2.0.2
* DESIGN CAD 3000
* DELTACAD v4.0
* DREAM HOUSE 3D
* NC_GRAPHICS_DEPOCAM_V5.0.19
* NC.Graphics.Depocam.v5.0.20-Substance
* PTC PRO/ENGINEER WILTFIRE v2003 3CD
* PTC PRO/ENGINEER 2001
* PTC PRO/ENGINEER 2000i2 7CD
* PTC PRO/ENGINEER 2000i
* PTC BASİC LIBRARY 2001
* PTC PROMECANICA 2001
* PTC EXPERT MOLDBASE EXTENCION v3,1
* PIPEDESIGNER 3D v1,015,01
* PENTAGON3D
* PROCAD POWERSTATION32 5.0
* PSPICE 5,1
* PC-DMIS v3.5
* PROTEL 99
* PADS PowerPCB v1.6
* PEACHTREE COMPLETE ACCOUNTİNG V2004
* PIPESIM 2003 V1.0
* UNIGRAPHICS 19
* UNIGRAPHICS NX
* UNIGRAPHICS NX 2.0 2CD
* DEBANA CANVAS v8
* EDS IMAGEWARE v10
* PLC MOLLER
* IRONCAD v6
* ICEM SURF 2002
* ISIGHT v7
* INFOGRAPH INFOCAD v5.73
* FEMLAB v2.3
* FASTCAD v7.03
- Flamingo_v1.1_SR1_Datecode_111103_MultiLanguage_Retail
* FLOOR PLAN 3D v.5.0
* FLUENT 6,0
* IDEAS 10NX M1
* I-DEAS NX V11M1 UPDATE
* IDECAD STRUCTRAL 4,01 ENG-TR
* IDECAD ARCHITECTRAL 4,01 ENG-TR
* I-MOLD 2005 SP1 FOR SOLIDWORKS
* IBM RATIONAL REQUISITE PRO V 2003,6,436
* ICEM CFD v5.0
* RAPIT FORM 2002SP1
* ROXAR v7
* RCCAD v1.6.1
* REBIS AUTOPLANT V2.0
* GENIUS v14
* GIBBS CAM 2002 v6.0
* GARDEN DESIGNER 3D
* GREENWORKS XFROG V3.0 ALPHA 9
* GPSCAD.Transfer.v1.0-Substance
* G-CODE95 V18
* GRAPHISOFT ARCHIGLAZING V1.7 FOR ARCHICAD 8.1
* TAPEVARE 7.0
* TRICE PRO V3.0
* TURBOCAD v9 3CD
* THINK DESIGN 8,4
* T-FLEX PARAMETRIC CAD v7,2
* THINK DESIGN 9,0
* TRUGRID v2.1
* THERMOS v10
* TETMESH GHS3D V3,1
* TRANS MAGİC PLUS V4,30C
* HFSS V 9.0 2CD
* HYPERCAD v8
* HYPERSTEEL 7.0
* HOME IMPROVEMENT 1,2,3
* UNIVERSE v5
* XSTEEL 8.2
* XSTEEL 9,0
* VIDCAD2000
* VERIBEST DISCOVERY PCB PLANNER 2000
* VERIBEST EXPEDITION PCB ASCENT 2000
* VUE4 D'ESPRIT
* VORKNC V15,9
* VISUAL BASIC 6.0 6CD
* VARIMETRIX (VX) V9,2
* VIZ ARTIST  ENGINE VERSION 2.7 PL1
* VERO VİSİ SERİES v11,3 SP1
* WECTOR WORKS 10
* LS-Dyna v.960
* LABVIEW 7,0
* LUSAS FEA V13.57
* BOSS GROUNWATER MODELING SYSTEM V2,0
* 3D TWISTER AEC V2,0
* 3D Evolution v1.0.1
* KUKASIM.PRO.V1.1-CROSSFiRE
* MP Statistical Discovery Software v5.1.1

if you need diffferent CADCAM send email

 


NEW NEW NEW NEW =====Knitting===== Shima Production Report Lonati V7.0.8.0 S1 Stoll V.002.006.00 TriSoft SEM Pro 7.3.3 Rumi Draw v11.01 DesignaKnit Pro v8 Steiger-Zamark 7.18 SDS ONE A55 DokuKnit Proknit 4.3 Logica Omega V12 MET-5000 V2.0(Terrot) Lonati Diggraph3 V5.6.1.3 M1 Stoll 3.15.003 Scorpio System v5.1 M1 Stoll 3.14.010 Logica Styler 5 M1 Stoll 3.14.009 SDS One A52 IKS Protti 3.5.6.0 Supergraphics V4.48 Proknit v3.5.0.0 Terrassa - xPunt v2.0
NEW NEW NEW NEW
===Shoe Software===
PatternCut 1.1.151
Shoemaster QS 9.01
Elitron 2D v2.2.3
Crispin StitchTec v2.2.3
Crispin ShoCost v2.0.8
FootWearCAD V9
Teseo NAXOS 1.6
CAD-CobblerXP 3.5
MindCAD2D V8.571 V2
QS Shoemaster 8.01
QS Shoemaster 7.02
Easylast2.5
Dimensions 5.1
CALIGOLA-ST Ver 1.7
NEW NEW NEW NEW
====Embroidery====
Tajima X2 12.2.4.3766
Embird 2008 8.3
Melco v9.00.057
VeePro 2008
Tajima X2 12.2.3.3763
Proel Millennium III v4.6
Tajima X2 12.2.2.3758
Accurate V4.0 Build 623
Proel Millennium III v4.5
Husqvarna 4D Extra
Wings'Modular 2.5
eXPerience WingsXP 2.5
DRAWings v4
Nanoteck 11.3
Tajima X² 12.1.6.3578
Nanoteck 10.2
Bits&Volts v8.2 (DC-III+DL2)
SofTeam Punto V7
SofTeam Punto v6.1
Proel Millennium v4.4
Tajima X² 12.1.4.3564
NEW NEW NEW NEW
==Garment/Textil==
Texcelle 2009 6.1.0.5
Jacquard 2009 9.2.0.4
Carpet 2009 4.2.0.3
Pointcarré V3.0.62
PrimaVision V6R1c11
MüCAD 3.601 Digicolor
Pointcarré V3.0.60
Gerber Accumark 8.3.1
Vstyler 4.3
Kaledo Style V1R3
Diamino V5R3
Modaris V6R1
Vstitcher 4.3
Borria Jacquard Weaver
Booria Carpet V5
MüCAD 3.6 Digicolor
EAT 4.4.6 full Modul
Gerber Accumark 8.3
PatternMaker Ver 7.05
EAT 4.4.1 Full
Vstyler 4.2 (vista)
Vstitcher 4.2 (vista)
Padsystem 4.8 Elite
PolyNester V7
Optitex v10
Gemini CAD X8
EAT Victor v4.0.4
Pointcarré V3.0.56
 

=> Do you also want a homepage for free? Then click here! <=